Fauna Sisara

Većina vrsta sisara koje su registrovane na području SRP ,,Slano kopovo’’ pripada grupi zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta i kao takve, zaštićene su zakonom. Teriofaunu karakteriše prisustvo 25 vrsta iz redova Insectivora, Lagomorpha, Rodentia, Carnivora i Artiodactyla. Na najzaslanjenijim delovima slatine su prisutne Sorex araneus, Sorex minutus, Talpa europaea, Erinaceus concolor, Microtus arvalis, Ondatra zibethica, Apodemus microps, Vulpes vulpes, Mustela nivalis. Na području Malog Kopova se javlja Arvicola terrestris, Pitymys subterraneus. Na obrađenim površinama se javlja Cricetus cricetus, Apodemus sylvaticus, Mus musculus, Apodemus agrarius. Na južnom pašnjaku se javlja populacija tekunice, Spermophilus citellus. Na celom području rezervata se javlja Lepus europaeus, Mustela nivalis, Mustela putorius, Vulpes vulpes i Capreolus capreolus.