Ornitofauna

Slano Kopovo predstavlja jedno od najvažnijih i najosobenijih staništa ptica u Srbiji. Njegova vrednost se posebno ogleda kroz gnežđenje vrsta koje su atipične za Panonsku niziju, a karakteristične za pontsko – kaspijske slatine i morske obale. Takođe, predstavlja i jedinstvenu migratornu stanicu za ptice selice. U periodu jesenje migracije, predstavlja mesto gde se masovno okupljaju patke, guske i ždralovi. Tako se u jednom danu na Slanom kopovu okupi 17 000 ždralova, što je i maksimalna zabeležena brojnost ove vrste u Srbiji, više hiljada gusaka i pataka. Najvažniji faktori koji omogućavaju okupljanje ovolikog broja raznih vrsta ptica su dostupnost hrane, povoljan geografski položaj i najbitnije – mir koji je pticama ovde obezbeđen. Naime, obzirom da se Slano kopovo nalazi u centru lovišta kojim gazduje ,,Lovačko udruženje Novi Bečej’’, lov je na ovom području u potpunosti isključen.

I pored relativno male površine zaštićenog prostora, evidentirano je do sada oko 220 vrsta ptica. Od ukupnog broja zabeleženih vrsta, oko 80 je pronađeno na gnežđenju. Zbog svojih izuzetnih ornitoloških osobenosti, Slano kopovo je proglašeno IBA i Ramsarskim područjem.

Najznačajnija staništa ptica Slanog Kopova su otvorene vode jezera i rukavca, priobalna vegetacija, muljevite i peskovite obale, vlažne i močvarne livade, suve livade i utrine. Staništa se mogu podeliti na više zona :

Zona otvorene vodeZona otvorene vode koja obuhvata vodu Slanog jezera i bare Poštaš Kopova. Ovde se okuplja većina ptica radi ishrane, dnevnog i noćnog odmora.

Zona flotantne vegetacije, koja se javlja na maloj površini paralelne bare, Poštaš Kopovo gde se gnezdi Tachybaptus ruficollis, Podiceps cristatus, vrste roda Anas i dr. Takođe, sreću se i u potrazi za hranom Ardeola ralloides, Anas crecca, Rallus aquaticus i dr.

StfdsaZona emerzne vegetacije gde dominiraju tršćaci se sreće na paralelnoj bari – Poštaš kopovo i na levoj obali Slanog jezera. U ovoj zoni se gnezde mnoge vrste : Botaurus stellaris, Fulica atra, Cuculus canorus i dr. Usled ekspanzije trske došlo je do zatvaranja prirodnih površina otvorene vode u Poštaš kopovu, što je negativno uticalo na smanjenje raznolokosti i tipova staništa u ovom delu rezervata.

06_Geza_Farkas_pejsaz_slatina

Zona muljevitih i peskovitih obala jezera gde se gnezde Recurvirostra avosetta, Charadrius alexandrinus, Vanellus vanellus, Anas cecca, Larus minutus i dr.

Zona vlažnih i močvarnih livada oko jezera gde se sreću Anas platyrhynchos, Anas acuta, Vanellus vanellus, Asio flammeus, Motocilla alba, Ciconia ciconia, Falco tinnuncullus, Gallinago gallinago, Tringa tetanus, Lanius minor i dr.

Zona suvih livada, utrina i parloga se nalazi između Slanog jezera i Malog Kopova. Ovde se gnezde Perdix perdix, Cuculus canorus, Alauda arvensis, Lanius collurio a u potrazi za hranom se javljaju Ciconia ciconia, Falco tinnunculus, Lanius minor, Passer domesticus i dr.

Zona suvljih šuma se javlja u vidu majih bagremovih zasada, voćnjaka i drvoreda na peskovitim staništima oko Kopova i ona je ugalvnom siromašna ornitofaunom. Gnezde se Falco tinnunculus, Falco vespertinus, Asio otus, Sylvia atricapilla, Sturnus vulgaris, Parus major, Lanius colurio i dr.