Režimi Zaštite

Ukupna površina rezervata iznosi 976,4489 ha. Na području SRP ,,Slano kopovo’’ je ustanovljen trostepeni režim zaštite. Na celom području rezervata je zabranjeno:

 1. Izvođenje hidromelioracionih (bušenje bunara, izgradnja kanala i zalivnih sistema), građevinskih i drugih radova, osim radova koji su u funkciji unapređenja ekoloških uslova staništa
 2. Istraživanje, kao i izvođenje drugih radova, koji menjaju osnovne karakteristike staništa
 3. Izgradnja objekata, osim čobanskih koliba i torova za ovce
 4. Ispaša svinja
 5. Pošumljavanje staništa
 6. Otvaranje deponija i deponovanje smeća
 7. Lov (osim sanitarnog lova na lisice)

Na području režima zaštite prvog stepena sprovode se mere utvrđene zakonom koji uređuje zaštitu životne sredine i posebne mere na unapređenju prirodnih vrednosti dobra. Uspostavlja se stroga zaštita, te se u tom smislu ograničavaju radovi i aktivnosti na naučna istraživanja i praćenje prirodnih procesa, kontrolisanu posetu u obrazovne i opštekulturne svrhe. Prvi stepen obuhvata površinu od 217,1367 ha i to jezero Slano kopovo sa priobalnim tršćacima i Malo, odnosno Poštaš kopovo.

Na području režima zaštite drugog stepena se zabranjuje:

 1. Sakupljanje jedinki i razvojnih oblika biljnih i životinjskih vrsta, osim za potrebe zaštite i naučna istraživanja uz posebnu dozvolu
 2. Uništavanje vegetacije, osim u svrhu unapređenja recentnog stanja prirodne vegetacije, odnosno uspostavljanja prvobitne ekološke ravnoteže
 3. U pojasu od 100 m oko jezera ispaša ovaca i kretanje stoke u periodu gnežđenja i izvođenja mladih od 1.aprila do 1.jula
 4. Košenje trave do 15.jula
 5. Unošenje alohtonih vrsta

Područje pod režimom zaštite drugog stepena obuhvata površinu pod livadama i pašnjacima na severnom, južnom i delu između kopova u ukupnoj površini od 220,0667 ha.

Na području režima zaštite trećeg stepena se obezbeđuje postepeno vraćanje poljoprivrednih površina koje se nalaze na području između kopova u livade i pašnjake, redukcija lisica, regulisano kretanje ljudi i vozila, obnavljanje delova tršćaka sečom ili paljenjem, ograničena i selektivna upotreba veštačkih đubriva i hemijskih sredstava za zaštitu bilja. Područje pod režimom zaštite trećeg stepena zaštite obuhvata poljoprivredne obradive površine u iznosu od 539,2455 ha.

Sl 1